Terug naar het overzicht

Groen, schoon en gezond

  • SGP: voor duurzaam bouwen en duurzame energievoorzieningen om vervuiling en uitputting van grondstoffen te voorkomen.
  • SGP: voor het verbeteren van de luchtkwaliteit door het stimuleren van fietsgebruik, het gebruik van elektrische voertuigen en openbaar vervoer.
  • SGP: voor stimulering van duurzame mobiliteit van inwoners en bedrijfsleven.
  • SGP: voor stimulering van duurzaam ondernemen. Onderwerpen als gezamenlijke installatie van zonnepanelen, de ontwikkeling van een circulaire economie en de activiteiten in het kader van Veenendaal Energieneutraal 2035 worden verder opgepakt.
  • SGP: voor een voortrekkersrol van Veenendaal op het gebied van circulaire economie.
  • SGP: voor meer en vooral beter groen. Bomen dienen alleen gekapt te worden wanneer ze ziek zijn en/of een gevaar vormen. Gekapte bomen worden vervangen.
  • SGP: voor vergroting van de biodiversiteit (meer verschillende planten en dieren). Bij nieuwe beplanting wordt voorrang gegeven aan struiken/bomen die aantrekkelijk zijn voor dieren. Bermen en oevers worden natuurvriendelijk ingericht.
  • SGP: voor het positief stimuleren van bedrijven en burgers tot het beperken van afval. De gemeente vervult hierin een voorbeeldfunctie.
  • SGP: voor het bestrijden van overgewicht, roken en schadelijk alcoholgebruik door middel van voorlichting aan kinderen en jongeren.
  • SGP: voor afspraken met horecaondernemers over alcoholmatiging en sluitingstijden. Hierbij wordt gekozen voor een oplossing die het meest recht doet aan de zondagsrust zoals de SGP deze voorstaat.