Terug naar het overzicht

Financieel solide

 • SGP: voor voldoende reserves om financiële risico’s op te vangen.
 • SGP: voor voldoende reserves om in economisch moeilijker tijden de voorzieningen voor onze kwetsbare inwoners op niveau te kunnen houden. Dit voorkomt dat zij én door een verslechterende economie én door noodzakelijke bezuinigingen van de overheid worden getroffen.
 • SGP: voor goede monitoring en communicatie over de risico’s.
 • SGP: voor duidelijkheid bij alle beslissingen over de financiële gevolgen voor de inwoners en voor de gemeente. De risicoparagraaf is een essentieel onderdeel van deze verantwoording.
 • SGP: voor een structureel sluitende begroting.
 • SGP: voor toepassing van het profijtbeginsel: wie profiteert van een voorziening, betaalt een redelijke, concurrerende prijs. Dit betekent dat de lasten voor de burger zo laag mogelijk moeten blijven en dat de nadruk moet liggen op het profijtbeginsel in plaats van op het (grotendeels) door de overheid financieren van voorzieningen.
 • SGP: voor terughoudendheid in het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Bij vermindering van beschikbare budgetten worden allereerst de mogelijkheden gebruikt voor versobering van de uitgaven voordat wordt overgegaan tot het verhogen van belastingen en heffingen.
 • SGP: voor draaglast naar vermogen. Dit betekent dat de minima worden ontzien maar ook dat niet alle lasten op de sterke schouders terechtkomen. De lasten worden zo evenredig mogelijk verdeeld.
 • SGP: voor toepassing van het profijtbeginsel, ook in het subsidiebeleid: de gebruiker betaalt (mee).
 • SGP: voor een benadering waarbij de identiteit van de subsidieontvanger geen reden maar zeker ook geen belemmering is om te subsidiëren.
 • SGP: voor subsidiebeleid dat het eigen ondernemerschap van de betreffende organisatie stimuleert.