Terug naar het overzicht

Economisch vitaal

 • SGP: voor de ontwikkeling en uitvoering van een helder en verantwoord vestigingsbeleid voor detailhandel, bedrijven en kantoren, in samenwerking en afstemming met de Regio FoodValley, gericht op de goede ontwikkeling van de economie en in het bijzonder van de economische speerpunten Veenendaal ICT stad en Winkelstad Veenendaal. Gestreefd moet worden naar een constructieve samenwerking met de provincies Utrecht en Gelderland. Uitvoering van het aangekondigde Provinciaal Inpassingsplan Kantoren van de provincie Utrecht moet zo mogelijk worden verhinderd.
 • SGP: voor goede kwaliteit van de bedrijventerreinen. Herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen kan noodzakelijk zijn.
 • SGP: voor een zo beperkt mogelijke lastendruk voor ondernemers.
 • SGP: voor het gezamenlijk als gemeente en ondernemers tegengaan van leegstand.
 • SGP: voor het verder uitbouwen van de ICT-campus in Veenendaal tot een plek van uitwisseling, leren en ontwikkelen.
 • SGP: voor het stimuleren en verleiden van winkeliers om zich in het centrum van Veenendaal te vestigen.
 • SGP: voor parkeerbeleid dat ervoor zorgt dat de Veenendaalse binnenstad aantrekkelijk blijft. Hierbij is het uitgangspunt voor de SGP dat de gebruiker een redelijke, concurrerende prijs betaalt voor het parkeren, kijkend naar parkeertarieven in omliggende gemeenten.
 • SGP: voor het behoud van het zandstrand in het winkelcentrum. De afboeking van twee miljoen euro op dat deel van de grond is wat de SGP betreft voldoende.
 • SGP: voor de zondag als een collectief rustmoment in onze economie.
 • SGP: voor een vitale en bloeiende Winkelstad Veenendaal op zes dagen in de week.
 • SGP: voor het actief begeleiden van burgers met een arbeidsbeperking naar leerwerkplekken of een dagbesteding, in samenwerking met het (speciaal) onderwijs en het bedrijfsleven.
 • SGP: voor een ruimhartig minimabeleid waarin actieve armoedebestrijding, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, ruimhartige verlening van bijzondere bijstand en ziektekostenverzekering voor minima een plek krijgen.
 • SGP: voor het vrijstellen van de sollicitatieplicht voor alleengaanden met jonge kinderen.