Terug naar het overzicht

Verantwoord digitaal

  • SGP: voor het actief en ambitieus inspelen van de overheid op de ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering.  Veenendaal speelt hierin een voortrekkersrol.
  • SGP: voor een voortvarende verdere profilering van Veenendaal als ICT Centrum, met daarin een actieve initiërende, coördinerende en regisserende rol van de overheid.
  • SGP: voor een voortvarende uitvoering van het programma ICT Campus, in goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.
  • SGP: voor een overheid die haar diensten digitaal aan inwoners, bedrijven en instellingen verleent. Daarbij worden voor niet-digitaal vaardige inwoners oplossingen geboden.
  • SGP: voor een moderne, gebruikersvriendelijke website, als professioneel ‘digitaal gezicht van de overheid’.
  • SGP: voor een actieve inzet op privacy en data-veiligheid.
  • SGP: voor aandacht voor en bezinning en actie op de risico’s van de digitalisering met daarbij bijzondere zorg voor die inwoners die moeilijk in deze ontwikkelingen kunnen meekomen en daarvan de negatieve gevolgen ondervinden en ook zorg voor die inwoners die juist zo in digitalisering opgaan dat zij daarvan de negatieve gevolgen ondervinden.
  • SGP: voor het goed vindbaar en toegankelijk maken van de openbare informatie waarover de overheid beschikt.