Terug naar het overzicht

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

  • SGP: voor aanpak van de Rondweg Oost. De huidige weg functioneert onvoldoende. Een grondige aanpak van de problematiek is voor de SGP topprioriteit. Vanzelfsprekend gebeurt dat op een manier die de overlast voor omwonenden minimaliseert.
  • SGP: voor snelle en kwalitatief goede verbindingen met Wageningen Universiteit, de ICT-campus en Christelijke Hogeschool Ede. Ontoereikende verbindingen mogen niet belemmerend zijn voor het volgen van onderwijs.
  • SGP: voor een tweejaarlijkse inventarisatie van de bereikbaarheid van (nieuwe) wijken en bedrijventerreinen met openbaar vervoer, afgezet tegen de behoeften van bewoners en werkenden.
  • SGP: voor aanpak van onveilige fietsoversteekplaatsen, zoals aan de Van Essenlaan.
  • SGP: voor speciale aandacht en zorg voor veilige fietsroutes van en naar scholen.
  • SGP: voor het weren van grote vrachtauto’s uit de bebouwde kom.
  • SGP: voor het stimuleren en faciliteren van positief verkeersgedrag, te beginnen bij onze kinderen.
  • SGP: voor het ontwikkelen van een bevoorradingssysteem waarbij vrachtauto’s niet in de binnenstad hoeven te komen.